Ogólne Warunki Sprzedaży

stosowane przez 4-NEXUS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Katowicach (dalej: „Sprzedający”)

1. Każdy jest uprawniony do składania Sprzedającemu zapytań dotyczących zakupu towarów oferowanych przez Sprzedającego do sprzedaży (dalej: „Kupujący”).

2. Zapytanie może być złożone przez Kupującego przez sklep internetowy, mailowo lub telefonicznie - odpowiednio na adres e-mail lub pod numer telefonu przeznaczone do tego według treści strony internetowej lub innych materiałów reklamowo-informacyjnych Sprzedającego.

3. Zapytanie powinno obejmować co najmniej dane umożliwiające identyfikację Kupującego (nazwa, adres, numer KRS, numer NIP), rodzaj towaru, którego zapytanie dotyczy, wielkość zamówienia (liczba oraz wymiary towaru objętego zapytaniem), a także dokładne miejsce dostawy towaru lub – o ile towar zostanie odebrany przez Kupującego – dane osoby upoważnionej do jego odbioru.

4. Sprzedający po analizie treści zapytania oraz, w razie potrzeby, po uzyskaniu dodatkowych informacji od Kupującego przedstawia Kupującemu telefonicznie, pisemnie lub mailowo ofertę sprzedaży towarów objętych zapytaniem obejmującą w szczególności: termin realizacji zamówienia, cenę sprzedaży oraz sposób płatności (dalej: „Oferta”).

5. O ile nic innego nie wynika z treści Oferty, jest ona ważna przez 3 dni od dnia jej złożenia Kupującemu, lub krócej – do wyczerpania zapasów.

6. Po mailowym lub pisemnym zaakceptowaniu Oferty przez Kupującego, staje się ona zamówieniem (dalej: „Zamówienie”).

7. Jeśli Kupujący dokonał zmian lub uzupełnień w treści Oferty, to takie działanie poczytuje się za złożenie nowej oferty przez Kupującego (dalej: „Nowa Oferta”).

8. Zaakceptowanie – mailowe lub pisemne - Nowej Oferty przez Sprzedającego w terminie jej obowiązywania powoduje, że staje się ona Zamówieniem.

9. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio do dalszych zmian lub uzupełnień w treści Nowej Oferty oraz dalszych ofert.

10. Po zawarciu Zamówienia Sprzedający przesyła Kupującemu potwierdzenie Zamówienia. Brak sprzeciwu Kupującego, co do treści Zamówienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania potwierdzenia uznaje się za zaakceptowanie potwierdzenia Zamówienia bez zastrzeżeń, a w konsekwencji Sprzedający przystępuje do jego realizacji. Do zmian w potwierdzeniu Zamówienia dokonanych przez Kupującego przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

11. Ostateczną cenę towaru objętego Zamówieniem ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedającego w dniu zaakceptowania Oferty przez Kupującego. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie obcej, to – o ile nie ustalono inaczej w Zamówieniu - przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień zawarcia Zamówienia.

12. Kupujący oraz Sprzedający są w niniejszym dokumencie łącznie zwani „Stronami” a osobno „Stroną”.

13. Wszelkie podane na stronie internetowej oraz w innych materiałach reklamowo-informacyjnych Sprzedającego informacje dotyczące oferowanych towarów, przeliczników, tolerancji wymiarowych, wagowych oraz jakości mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

14. Kupujący zobowiązany jest znać parametry techniczne zamawianego towaru. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar zgodnie z jego zamówieniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z wadliwym wyborem towaru przez Kupującego, w szczególności za jego nieprzydatność do zamierzonego przez Kupującego celu.

15. Z uwagi na charakter oferowanych towarów różnica ilościowa przy realizacji Zamówienia nie wyższa/niższa niż 20% w stosunku do wielkości wskazanej w Zamówieniu nie stanowi nienależytego wykonania Zamówienia przez Sprzedającego.

16. Sprzedający informuje, że - z zastrzeżeniem postanowień ust. 17 i 18 – przy sprzedaży towaru (w tym towaru hutniczego) jego ilość (ciężar) ustalany jest na podstawie ciężaru teoretycznego i w oparciu o ten ciężar teoretyczny obliczana jest jego cena.

17. Waga lub ilość wydrukowana lub w inny sposób określona na dostarczanych produktach będzie uznawana za właściwą. Jeśli więc Sprzedający otrzyma od dostawcy towar objęty Zamówieniem, co do którego ten dostawca określił jego ciężar rzeczywisty, Sprzedający przyjmie to ustalenie, jako swoje i w oparciu o nie (tj. o ten ciężar rzeczywisty) ustalania będzie jego cena, do której zapłaty zobowiązany będzie Kupujący.

18. Towar będzie odpowiadał uzgodnionym specyfikacjom. Jeżeli specyfikacje nie zostaną uzgodnione, przedmiot Zamówienia będzie odpowiadał normom DIN/PN/EN lub ASTM.

19. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające jakość zamówionego towaru, Sprzedający wydaje tylko na żądanie Kupującego wskazane w Zamówieniu. Za wydanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów potwierdzających jakość towaru Sprzedający pobiera opłatę wysokości każdorazowo określonej po otrzymaniu od Kupującego żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

20. O ile Strony ustaliły zapłatę zaliczki przez Kupującego, to Sprzedający rozpocznie realizację Zamówienia nie wcześniej niż w dniu jej zaksięgowania na rachunku bankowym.

21. O ile nie uzgodniono inaczej, przedmiot Zamówienia zostanie dostarczony pod adres wskazany w Zamówieniu – według wyboru Sprzedającego: transportem własnym Sprzedającego lub za pośrednictwem przewoźnika.

22. Dniem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego jest dzień, w którym Sprzedający poinformuje Kupującego o wykonaniu Zamówienia i gotowości do dokonania jego transportu. Z chwilą przekazania przedmiotu Zamówienia do transportu na Kupującego przechodzą wszelkie ciężary związane z przedmiotem Zamówienia oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku, gdy Kupujący sam odbiera przedmiot Zamówienia, wszelkie ciężary oraz ryzyko jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą podpisania przez niego dokumentu odbioru przedmiotu Zamówienia.

23. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne, nie ma to wpływu na ważność całej umowy, które w pozostałej części pozostaje ważna i nienaruszona, a Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień umowy, nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.

24. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający nie jest obowiązany – w jakimkolwiek zakresie - do ubezpieczenia przedmiotu Zamówienia.

25. Bez uszczerbku dla powyższego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności związane z transportem przedmiotu Zamówienia, a zwłaszcza za opóźnienia w jego dostawie do Kupującego.

26. Domniemywa się, że przedmiot Zamówienia został przekazany do transportu przez Sprzedającego w stanie należytym.

27. Za rozładunek przedmiotu Zamówienia odpowiada Kupujący.

28. Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia przedmiotu Zamówienia - w chwili jego odbioru - pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją określoną w Zamówieniu oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad.

29. Kupujący, po sprawdzeniu przedmiotu Zamówienia, podpisuje dokument jego wydania (dokument WZ), który potwierdza zgodność przedmiotu Zamówienia z Zamówieniem oraz brak wad, o których mowa w postanowieniu ust.

30. Jeśli Kupujący opóźnia się z odbiorem przedmiotu Zamówienia lub odmawia tego odbioru, Sprzedający ma prawo, bez uszczerbku dla innych uprawnień przewidzianych prawem, według swojego wyboru: (a) oddać przedmiot Zamówienia na przechowanie – na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego; (b) sprzedać przedmiot Zamówienia na rachunek Kupującego – bez konieczności wyznaczania jakichkolwiek dodatkowych terminów odbioru przedmiotu Zamówienia Kupującemu; (c) odstąpić od Zamówienia – w terminie 21 dni od dnia, w którym przedmiot Zamówienia powinien był być odebrany; (d) naliczyć Kupującemu karę gwarancyjną w wysokości równej połowy wartości netto Zamówienia, którego odmowa albo opóźnienie dotyczy – za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia. Nadto, Sprzedający może dochodzić od Kupującego odszkodowania uzupełniającego – na zasadach ogólnych.

31. Wynikający z treści Zamówienia termin realizacji Zamówienia jest terminem prognozowanym. Jeśli termin ten ulegnie wydłużeniu z przyczyn innych niż umyślne działanie Sprzedającego, w szczególności z powodu: opóźnienia po stronie dostawców Sprzedającego, przyczyn dotyczących producenta towaru, w tym braku towaru u producenta, zdarzeń komunikacyjnych, etc., to takie wydłużenie terminu realizacji Zamówienia nie stanowi nienależytego wykonania Zamówienia przez Sprzedającego, a zatem nie aktualizuje jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego.

32. Jeśli Sprzedający dopuszcza się zwłoki z realizacją przedmiotu Zamówienia powyżej 14 dni, Kupujący ma prawo wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, nie krótszy niż 21 dni, na realizację przedmiotu Zamówienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia.

33. Sprzedający może odstąpić od Zamówienia w terminie 21 dni od dnia jego zawarcia, jeśli z przyczyn, za które nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności nie może ono być zrealizowane, bądź jego realizacja jest znacznie utrudniona. Zdanie poprzedzające ma zastosowanie w szczególności do sytuacji, w której producent przedmiotu Zamówienia wycofał się z jego produkcji.

34. Koszty transportu przedmiotu Zamówienia ponosi Kupujący. Zostaną one doliczone do ceny sprzedaży wynikającej z Zamówienia.

35. Za wykonanie Zamówienia Sprzedającemu przysługuje od Kupującego wynagrodzenie w wysokości i terminie uzgodnionych każdorazowo w Zamówieniu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (dalej: „Wynagrodzenie”).

36. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego odsetek maksymalnych za opóźnienie.

37. W przypadku, gdy po złożeniu Oferty (odpowiednio: Nowej Oferty i dalszych ofert) wystąpią niezależne od Sprzedającego okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru (w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych, innych obciążeń publicznoprawnych), Sprzedający ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny przedmiotu Zamówienia w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu jego czynników cenotwórczych.

38. Kwota Wynagrodzenia wynikająca z Zamówienia jest kwotą netto, co oznacza, że zostaną do niej doliczone wszelkie należne podatki i inne należności publicznoprawne – według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury przez Sprzedającego.

39. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu oraz do ich doręczania Kupującemu drogą elektroniczną.

40. Jeżeli w toku wykonywania Zamówienia wyniknie potrzeba poniesienia dodatkowych wydatków, czego Strony nie przewidywały w chwili zawarcia Zamówienia, każda ze Stron może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego Wynagrodzenia.

41. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień Zamówienia, brak zapłaty w uzgodnionym terminie całości lub części Wynagrodzenia będzie uprawniał Sprzedającego do powstrzymania się z realizacją kolejnego Zamówienia – do czasu zapłaty całości wymagalnego Wynagrodzenia. Takie działanie Sprzedającego nie stanowi nienależytego wykonania Zamówienia, a zatem nie pociąga jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego.

42. Bezpośrednia odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu jakichkolwiek zdarzeń pozostających w związku z Zamówieniem jest ograniczona do niższej z poniższych kwot: (a) 30.000,00 złotych lub (b) wysokości ceny netto towaru objętego Zamówieniem, w związku z którym odpowiedzialność wynikła.

43. W okresie obowiązywania Zamówienia oraz w czasie 1 roku po zakończeniu jego wykonywania Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie samodzielnie lub łącznie z inną osobą lub w imieniu innej osoby, bezpośrednio lub pośrednio: (a) nakłaniać klientów, podwykonawców, kontrahentów lub partnerów biznesowych Sprzedającego (dalej: „Kontrahenci”) do zaprzestania współpracy ze Sprzedającym lub do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy łączącej Kontrahentów ze Sprzedającym, (b) nawiązywać kontaktu z Kontrahentami Sprzedającego, a w szczególności nawiązywać z nimi umów - dla siebie lub osób trzecich, (c) podejmować działań mających na celu dyskredytowanie Sprzedającego lub oferowanych przez niego towarów wobec osób trzecich, w tym również ujawniać – wobec jakichkolwiek podmiotów trzecich – jakichkolwiek negatywnych informacji o Sprzedającym, jego wspólnikach, członkach jego organów, pracownikach lub Kontrahentach - niezależnie od prawdziwości tych informacji, (d) popełniać jakichkolwiek innych czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę Sprzedającego.

44. W związku z Zamówieniem Kupujący może uzyskać dostęp do: (a) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego lub podmiotów innych niż Sprzedający, (b) innych informacji, które – jakkolwiek nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa – są istotne dla interesów Sprzedającego lub podmiotów innych niż Sprzedający i powinny być zachowane w poufności (dalej jako: „Informacje Poufne”).

45. Dla celów Zamówienia pojęcie „Informacje Poufne” oznacza w szczególności wszelkie: informacje, materiały, dane techniczne, finansowe, organizacyjne, plany biznesowe, bazy kontaktów, strategie, produkty, specyfikacje, wszelką własność intelektualną, know-how, technologie, analizy, zestawienia, dane dotyczące Kontrahentów, w tym klientów oraz ich potrzeb, opracowania, notatki i inne dokumenty zawierające takie informacje lub oparte na takich informacjach – niezależnie od tego, czy ich ujawnienie może narażać Sprzedającego na szkodę lub powodować powstanie takiej szkody – ujawnione Kupującemu przed dniem zawarcia Zamówienia lub po jego zawarciu, jak również w inny sposób uzyskane przez Kupującego – bez względu na sposób ujawnienia Kupującemu tych Informacji lub uzyskania ich przez Kupującego.

46. Informacja Poufna ma taki status niezależnie od tego, czy została ona oznaczona przez Sprzedającego jako poufna.

47. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przez czas trwania Zamówienia oraz przez 10 lat później, wszelkich znanych mu Informacji Poufnych.

48. Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sprzedającemu wady fizyczne lub prawne kupionego towaru na piśmie, pod rygorem nieważności, niezwłocznie po dniu dostarczenia towaru do umówionego miejsca. Zgłoszenie powinno obejmować szczegółowy opis stwierdzonych wad. Wraz ze zgłoszeniem Kupujący przesyła Sprzedającemu – na swój koszt i ryzyko – cały towar, który jest, jego zdaniem, objęty wadami (dalej: „Wadliwy Towar”).

49. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie 30 dni od dnia prawidłowego dokonania przez Kupującego zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu ust. 48. Jednocześnie, jeżeli w celu rozpatrzenia reklamacji racjonalnie konieczne jest przekazanie Wadliwego Towaru podmiotowi trzeciemu do przeprowadzania specjalistycznego badania, to termin rozpatrzenia rękojmi będzie dłuższy i będzie zależał od okresu potrzebnego temu podmiotowi trzeciemu na wykonanie badania. W konsekwencji, w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym termin, w którym reklamacja zostanie rozpoznana zostanie zakomunikowany Kupującemu po uzyskaniu odpowiedniej informacji od podmiotu trzeciego, o którym mowa powyżej.

50. W przypadku rzeczywistego wystąpienia wady towaru Kupującemu przysługują, w zakresie opisanym w Kodeksie cywilnym, następujące uprawnienia z tytułu rękojmi: (a) roszczenie o usunięcie wady, (b) roszczenie o dostarczenie nowego towaru wolnego od wad, (c) uprawnienie do obniżenia ceny lub (d) uprawnienie do odstąpienia od Zamówienia.

51. W przypadku, gdy Sprzedający nie uzna wad zgłaszanych przez Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami przeprowadzenia kontroli jakości reklamowanego towaru.

52. W przypadku, gdy Sprzedający nie uzna wad zgłaszanych przez Kupującego, Wadliwy Towar zostanie, według wyboru Kupującego: (a) zwrócony Kupującemu – na jego koszt i ryzyko lub (b) zniszczony przez Sprzedającego – na koszt i ryzyko Kupującego.

53. Kupujący poinformuje Sprzedającego o wyborze, o którym mowa w postanowieniu ust. 52 – pisemnie lub elektronicznie - w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o nieuznaniu wady.

54. Zapłata przez Kupującego kosztów opisanych w postanowieniach ust. 52 i 53 jest warunkiem realizacji przez Sprzedającego jednej z czynności, o których mowa w postanowieniu ust. 53 i zostanie dokonana nie później niż w terminie 3 dni od dnia poinformowania Kupującego przez Sprzedającego o wysokości tych kosztów.

55. W braku poinformowania Sprzedającego o wyborze zgodnie z postanowieniem ust. 53, uprawnienie do dokonania tego wyboru przechodzi na Sprzedającego. Sprzedający obciąży Kupującego wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z wybranym przez siebie sposobem postępowania z Wadliwym Towarem. Niezależnie od powyższego Sprzedający, w braku informacji od Kupującego, może oddać Wadliwy Towar na przechowanie – na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Nadto, brak terminowego poinformowania Sprzedającego o tym wyborze będzie uprawniał Sprzedającego do żądania od kupującego kary gwarancyjnej w wysokości równej połowie wartości netto Zamówienia, którego reklamacja dotyczy.

56. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie za te wady, które Sprzedający zataił podstępnie przed Kupującym.

57. Strony zgodnie postanawiają, że każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kupującego któregokolwiek zobowiązania wynikającego z Zamówienia uprawnia Sprzedającego do żądania od Kupującego kary gwarancyjnej w wysokości połowy wartości netto Zamówienia, którego naruszenie dotyczy. Sprzedający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary, o której mowa powyżej – na zasadach ogólnych.

58. W przypadku działania siły wyższej lub wystąpienia innych zdarzeń które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają realizację Zamówienia w terminie uzgodnionym przez Strony, termin realizacji Zamówienia ulega wydłużeniu o okres, w którym wykonywanie Zamówienia nie było możliwe lub było znacznie utrudnione.

59. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część Zamówienia. W przypadku różnic między treścią tych warunków a Zamówieniem, decydujące znaczenie ma treść Zamówienia.

60. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania przysługujących mu wierzytelności względem Sprzedającego z wierzytelnościami przysługującymi Sprzedającemu względem Kupującego.

61. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem Zamówienia lub przy okazji jego wykonywania będą rozstrzygane na gruncie prawa polskiego – bez uwzględnienia norm kolizyjnych zawartych w tym prawie.

62. Strony niniejszym wyłączają, w jakichkolwiek sprawach związanych z Zamówieniem, obowiązywanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku.

63. Sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów, o których mowa w postanowieniu ust. 61 będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.